Kojin 故人 (Fallecido)

Raymond Thomas Matan (Kojin 故人 – Fallecido) Daï Shihan Goshin-Sohei Miura-Ryu / Zen Chu Koten Roshi
Soyu Matsuoka Roshi (Kojin 故人 – Fallecido)
Lucien Victor Ott (Kojin 故人 – Fallecido) Daï Shihan Takeno Uchi-Ryu Ichikawa-Ha, Sô Shihan KunTai Ko Budo & Defense-Security Goshin Taiho-Jutsu
Kiyoshi Morinaga (Kojin 故人 – Fallecido) Shodaï Toyama-Ryu
Taisen Deshimaru Roshi (Kojin 故人 – Fallecido) Patriarca Soto Zen Europa